1. DÖNEM 1. ÜNİTE: Giriş (10 ders saati) OKUMA (3X2=6 saat) Edebiyatın Tarih ve din ile ilişkisi Tarihi gerçekliğin edebi metinlerde yeniden yorumlandığı, tarihin edebiyattan yararlanabileceği üzerinde durulur. Dinî hayatın edebî dönemleri belirleyen etkenlerden biri olduğundan bahsedilir. Edebiyatın dini hayata, dinî hayatın da edebiyata ve dile etkide bulunduğuna dikkat çekilir. Türk edebiyatının tarihî dönemleri Tü...

Klasik Türk Edebiyatı, Yüksek Zümre Edebiyatı olarak da isimlendirilir. 13.ve 19. yüzyıllar arasında Anadolu’da oluşan, Arap ve Fars edebiyatları ile İslam kültürünün etkilerini taşıyan bir edebiyat dönemidir. İlk divan şairi 13. yy.’da yaşayan Hoca Dehhani’dir. Din dışı konularda yazmıştır. Şairler şiirlerini ‘’divan’’ adı verilen kitaplarda topladığından bu adı almıştır. Genellikle medrese eği...

Hem İslamiyet etkisini hem de İslamiyet öncesi Türk kültürünün etkisindedir. Eserler genellikle didaktiktir. Önce Uygur sonra Arap alfabesi kullanılmıştır. Daha çok şiir türünde eserler verilmiştir. Hem dörtlük hem beyit nazım biçimi kullanılmış. Hem hece hem aruz kullanılmıştır. Sade dilden daha ağır bir dile geçilmiş. Eserler Çağatay ve Karahanlı Türkçesiyle yazılmış. İslamiyet, ahlak ve erdem gibi kavr...

İslamiyet’ten Önceki Türk Edebiyatı sözlü(…-8.yy) ve yazılı(8-11.yy)  edebiyat olmak üzere iki kolda ilerlemiştir. Türkçenin ilk yazılı belgeleri: “Orhun Yazıtları” (Türk adının geçtiği ilk metindir bu yazıtlar. “Orhun Yazıtları”, söylev türünün ilk örneğidir.) İlk alfabe: Göktürk (Orhun) alfabesi Bilinen ilk Türk şairi: Arpınçur Tigin İlk Türk yazarı: Yolluğ Tigin Orhun Kitabeleri’nin y...

…………………………….. ANADOLU LİSESİ 10.SINIFLAR DİL VE ANLATIM DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAV SORULARI            A AD-SOYAD:                                                               SINIF:                                    NUMARA:   1) Aşağıdaki sözcükleri sıfat ve adıl görevleriyle cümle içerisinde k...

Türk şiirinin en büyük şairlerinden olan Fuzuli’nin asıl adının Mehmed olduğu bilinmektedir. Ailesinin Türklerin Bayat boyundan olduğu ve şimdiki Irak topraklarında Kerbela veya Necefte yaşadığı bilinen Fuzuli iyi bir eğitim almıştır. Arapça ,Farsça ve Türkçe üç dilde de Divan’ı olması eğitimi konusunda bizlere bilgi, vermesi açısından önemli bir veridir. Babasının müftü olmasından dolayı iyi bir İslam...

İsim tamlamasını duyduğumuzda aklımıza gelmesi gereken en önemli şey sahiplik ilişkisidir. Bir ismin başka bir isme ait olduğu kelime gruplarına isim tamlaması denir. Örnek :   Denizin dalgaları çarptıkça kıyıya parçalanıyorum.                 Yaz ayları burada çok eğlenceli geçer.   İsim Tamlamasıyla İlgili Bilgiler : Ad tamlamalarında birinci sözcük, tamlayan; ikinci sözcük tamlanandır. ...

  Paragraf, bir düşünceyi tam olarak anlatabilmek için bir araya getirilen cümleler topluluğudur. Yani paragrafın bütün cümleleri aynı konuyu işler ve aynı düşünceyi açıklar ya da destekler. Tek bir düşünce etrafında oluştuğundan kendi içinde bir bütünlük gösterir; kendinden önceki ya da sonraki paragraflara bir bağlılık göstermez. Bu konudaki sorular paragrafın değişik özellikleriyle ilgilidir. Genellikle p...

Anlam Bakımından Anlatım Bozuklukları 1)Gereksiz Sözcük Kullanma: Bir cümlede anlamları aynı olan veya anlamca biri diğerini içeren sözcüklerin birlikte kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar.     Örnekler: *Kulağıma eğilerek alçak sesle bir şeyler fısıldadı.   *Bu yol yaya yürümekle bitecek gibi değil.   *Onlar da beş yıldır karşılıklı mektuplaşıyorlar.   *Geçmişteki hatıralar...

TASAVVUF NEDİR? Tasavvuf, insanın tanrısal erdemlere benzemesini amaçlayarak, Tanrı, evren ve insan ilişkisini bir bütünlük içinde açıklamaya çalışan, dinsel ve felsefi düşüncedir. Başlangıçta günah işlemekten sakınmak, dünyasal işleri küçümsemek ve bunlardan uzak durmak, yalnızlığı seçerek sürekli Tanrı’yı anmak, kalbin ancak bu yolla temiz tutulacağına inanmak gibi düşünceler ve uygulamalarla orta...

Zaman İçinde Etimolojik Yolculuk
Makale / Ocak 2, 2017

İçindeyken değerini bilemediğimiz; dışında kaldığımızda içini özlemlerimizle, pişmanlıklarımızla doldurduğumuz ve bir daha sahip olamayacağımızı bildiğimiz “zaman”… Geçtikçe değişen ve değiştiren “zaman”ın içinde, bizler için ‘olmazsa olmaz’ kelimelerimizin hâli nicedir? Gelin, birkaçının zaman içerisindeki seyrine bir bakalım!.. “Askerlikte en yüksek rütbe” için kullanılan mar...

11 Türk Edebiyatı 1. dönem 1. yazılı
Yazılı Soruları / Ocak 2, 2017

ADI:                             SOYADI:                                NO:                                                                        1) Biçim-içerik-anlayış-şair ve neden-sonuç bağlamında Tanzimat 1. dönem ile 2. dönem şiirini karşılaştırınız. 15p   2.Romantizm, Klasizm’in hangi özelliklerine tepki olarak ort...

Cenap Şahabettin

1880 yılında Manastır’da doğdu. Babası Plevne’de şehit olmuş Binbaşı Şehabettin Bey’dir. İstanbul’da Askeri tıbbiyeden mezun olduktan sonra cilt hastalıkları uzmanı olması için Fransa’ya öğrenim için gönderilmiştir. Fransa’da kaldığı üç yıllık dönemde Fransız edebiyatını yakından tanıyıp natüralist ve sembolistleri okumuştur. Yurda döndükten sonra çeşitli bölgelerde doktorluk yaptı...

Tevfik Fikret
11 Türk Dili ve Edebiyatı / Aralık 30, 2016

Tevfik Fikret, 1867’de İstanbul’da doğdu. Asıl adı Mehmed Tevfik’tir. Küçük yaştan itibaren şiire ilgi duyup şiirler yazmaya başladı.Gençlik dönemlerinde eski şiir geleneğinin etkisinde taklit şiirleri yazmıştır. Tesadüfen bir antolojide şiirlerini okuduğu Charles Baudelaire, Sully Prudhomme ve özellikle François Coppée’yi tanıdıktan sonra Kendi çizgisini belirlemeye başlamıştır. 1896-1901 yılla...

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATINDA ŞİİR
11 Türk Dili ve Edebiyatı / Aralık 27, 2016

Servet-i Fünun Dönemi edebiyatımızın birçok alanında köklü değişimlerin yaşandığı bir süreçtir. Tanzimat’la başlayan yenileşme Servet-i Fünun’la devam etmiş. Servet-i Fünun dergisi çevresinde toplanan şairler eski-yeni tartışmasını bitirip ‘yeni’nin zaferini ilan etmişlerdir. Servet-i Fünun Şairleri; Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin, Hüseyin Siret, Hüseyin Suat, Ahmet Reşit Rey, ...

Servetifünun Edebiyatı Genel Özellikleri
11 Türk Dili ve Edebiyatı / Aralık 23, 2016

Ahmet ihsan Tokgöz tarafından 1891 yılında çıkmaya başlayan bir bilim dergisi olarak yayın hayatına başlayan Servetifünun’un anlamı  bilimin zenginliği demektir. 1896 yılında derginin başına Recaizade Mahmut Ekrem’in teşvikiyle Tevfik Fikret geçmesiyle Servetifünun tam bir edebiyat dergisi olmuştur.   Serveti fünun  edebiyatının oluşumundaki en önemli kişi  Tanzimat sanatçısı olan Recaizade M. Ekrem...