10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları
10 Türk Dili ve Edebiyatı / Ekim 23, 2017

1. DÖNEM 1. ÜNİTE: Giriş (10 ders saati) OKUMA (3X2=6 saat) Edebiyatın Tarih ve din ile ilişkisi Tarihi gerçekliğin edebi metinlerde yeniden yorumlandığı, tarihin edebiyattan yararlanabileceği üzerinde durulur. Dinî hayatın edebî dönemleri belirleyen etkenlerden biri olduğundan bahsedilir. Edebiyatın dini hayata, dinî hayatın da edebiyata ve dile etkide bulunduğuna dikkat çekilir. Türk edebiyatının tarihî dönemleri Türk edebiyatının ana dönemleri (İslamiyet’in kabulünden önceki dönem, İslami Dönem, Batı etkisinde gelişen dönem) üzerinde durulur. Bu dönemlere ilişkin bilgilendirme örnek metinler üzerinden yapılır. Türkçenin tarihî gelişimi  Sözlü edebiyat dönemi ile ilgili kısaca bilgi verilir. Yazılı edebiyat dönemi hakkındaki açıklamalar Türklerin kullandığı alfabeler (Kök Türk, Uygur, Arap, Kiril, Latin alfabesi) çerçevesinde yapılır. Dil Bilgisi Konuları: Metinler üzerinden imla ve noktalama çalışmaları yapılır. YAZMA (1X2=2 saat) Öğrencilerin “Yazının gelişimi”, “Türk yazı sanatı” ve “Alfabeler” gibi konularda bir yazma çalışması yapmaları sağlanır. SÖZLÜ İLETİŞİM (1X2=2 saat) Öğrencilerin hat sanatı, yazı tipleri/ karakterleri, kâğıt, kitap, kütüphane gibi konular üzerinde hazırlıklı bir konuşma yapmaları; konuşmalarını görsel unsurlarla desteklemeleri sağlanır. 2. ÜNİTE: HİKÂYE (5 Hafta, 25 ders saati) OKUMA (3X5=15) 1. Dede Korkut Hikâyelerinden bir örnek 2. İki halk hikâyesi 3. Bir mesnevi 4. Tanzimat Döneminden bir hikâye 5. Millî Edebiyat Döneminden bir hikâye Hikaye türünün dünya edebiyatından bir örneğine yer…