Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Genel Özellikleri

Yeni kurulan Cumhuriyetle birlikte halkı aydınlatmayı amaçlamıştır. Milliyetçi, Batılı, halkçı, devrimci bir sanat ve edebiyat anlayışı benimsenmiştir. Harf devrimi, yeni okulların açılması, medeni kanunun kabulü gibi yenilikler edebiyatımızın halka yönelişini hızlandırmıştır. Halk-aydın kaynaşması yaşanmıştır. Edebi ürünler, yeni devletin sosyal ve kültürel yapısını yansıtmıştır. Öncelikli olarak milli konular işlenmiş daha sonra yeni konulara geçilmiştir. Milli mücadele, Anadolu insanı, Atatürk inkılapları, Batı uygarlığından faydalanma, gurbet, ölüm, sevgi, kalkınma çalışmaları gibi konular işlenmiştir. Edebiyatımız hem yerlileşmiş hem de Batı edebiyatına da açık kalmıştır. Yazı diliyle konuşma dili arasındaki fark ortadan kalkmış, dilde sadeleşme gayretleri amacına ulaşmıştır. İstanbul Türkçesi yazı dilinde kullanılmaya başlanmıştır. Şiir, roman ve hikaye teknik olarak gelişmiştir. Tiyatro ve düz yazı türlerinde de ciddi gelişmeler yakalanmıştır. Romanda sosyal gerçeklik anlayışı ortaya çıkmış ve milli mücadele ruhu birçok esere yansımıştır. Milli edebiyatla başlayan Anadolu insanına yöneliş artarak devam etmiştir. Aruz ölçüsü bırakılmış, hece ölçüsü yaygınlaşmış, halk şiirinden yararlanılmıştır. Bu dönemde şiir biçimce daha da serbestleşmiştir. Zamanla serbest biçim tamamen hakim olmuştur. Toplum için sanat anlayışı hakim olmuştur. Cumhuriyet tiyatrosunda da geleneksel tiyatronun izleri görülmeye devam etmiştir. 1940 sonrası Atatürk’ün ölümü, 2. Dünya savaşının yaşanması gibi sebeplerden değişen dünya ve ülke şartları edebiyatımızı da etkilemiştir. 1940’tan sonra edebiyatımız değişmeye başlamıştır. 1950’den sonra çok…