9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Ünite Konuları

Edebiyatın Tanımı Duygu, düşünce ve hayallerin sözlü ya da yazılı olarak güzel ve etkili biçimde anlatılması sanatına Edebiyat denir. Edebiyatın malzemesi dildir. Dili işler ve geliştirir. Edebiyatın amacı: Edebiyat, bir konuya açıklık getirmek ya da bilgi vermek amacıyla yapılmaz. Edebiyat, alıcıda estetik bir zevk oluşturmak, güzel hisler uyandırmayı amaçlar. Edebiyatta ne anlatıldığından daha çok nasıl anlatıldığı önemlidir. Edebiyat sanatının kurallarından, dil ve anlatım özelliklerinden yararlanılarak oluşturulan metinlere edebi metin denir. Edebiyatın ilişkili olduğu bilimler şunlardır: Edebiyat- Tarih ilişkisi Edebiyat- Coğrafya ilişkisi Edebiyat- Sosyoloji ilişkisi Edebiyat- Psikoloji ilişkisi Edebiyat- Felsefe ilişkisi 2.Edebiyatın Diğer Bilimlerle İlişkisi  Edebiyat, güzel sanatlardan biri olması yanında oluşturduğu sanatın kuralları ve ürünleriyle uğraşan bir bilim dalı olarak da değerlendirilebilir. Edebiyat, ürünlerini ortaya koyarken ve bu ürünleri incelerken çeşitli bilim dallarıyla ilişki kurar. a) Edebiyat ile Tarih Arasındaki İlişki İç içe girmiş olan bu ilişkiyi üç yönde inceleyebiliriz. Her edebî metnin, içinde oluştuğu tarihî bir dönem vardır ve edebî metinlerin hepsinde bu tarihî dönemlerin izlerini görmek mümkündür. Edebî metinlerin temasını tarihî dönemler etkiler, bu eserleri doğru yorumlayabilmek için o dönemin tarihî olaylarını iyi bilmekgerekir. Bazı edebî metinler, oluştuğu dönemin izlerini taşırken, bazıları da konusunu tamamen tarihî gerçeklerden alabilir. Bu tür metinler, tarihe ışık tutabilir, tarih bilimine kaynaklık edebilir. Göktürk Kitabeleri’ni bu duruma örnek olarak gösterebiliriz. Edebî eserler ve…

EDEBİYAT
Ders Notları , Sözlük / Ocak 6, 2017

Edebiyat Nedir? Yazın da denilen edebiyat; sözün etkili ve güzel bir biçimde kullanılarak, yazılı veya sözlü olarak insanların estetik bir tat almasını sağlayan belirli bir düzeye ulaşmış ürünlerin, eserlerin tamamına verilen isimdir. Edebiyat kelimesi dilimize Arapçadan gelmiş bir sözcüktür. Türkçe karşılık olarak Betik, Yazın ya da Yazma sözcükleri ileri sürülmüştür. Kelime anlamı olarak edebe yani ahlaka ve terbiyeye uygun güzel söz söylemek olarak değerlendirilir Edebiyatın ahlaki değerleri öğretmesi ve öğütlemesi, edebi metinlerin insanda güzellik duygusu uyandırması işlevini bütün semavi dinlerin temsilcilerinin 18. Yüzyılın başına kadar savunduğu bir tezdir. 18. yüz yıldan itibaren edebiyatın ahlak ile ilgisini reddedip sanat ürünü olmakla ilgili özelliğini dine vicdana ve ahlaka bağlamayı reddeden görüşler yaygınlık kazanmıştır. Bu iki anlayıştan sonra da milli kültürün ve dilin sınırları ölçüsünde sınırlandıra bir görüş daha ortaya çıkmıştır. Edebiyatın toplum hayatına katkısı ister ahlaki ister estetik isterse iktisadi kimlikli olsun asıl önemli olan; İnsanın bireysel kimlik veya benliğine, insan ilişkilerine, toplumun değerlerine olumlu katkıları bulunan bir güzel sanat dalı olan edebiyat, dilin kültürün yaşayıp gelişmesine nesilden nesile yozlaşmadan aktarılmasında çok büyük bir destek sağlamasıdır.   SÖZLÜKTEKİ ANLAMLARIYLA EDEBİYAT; Sözün başkalarında heyecan uyandıracak şekilde, sanat sayılacak bütünlükler oluşturmasıdır. Herhangi bir bilim dalıyla ilgili makale veya eserlerin toplamı (Literatür) Dile ait kurallar…