Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı (10-13.yy)
10 Türk Dili ve Edebiyatı , LYS / Nisan 3, 2017

Hem İslamiyet etkisini hem de İslamiyet öncesi Türk kültürünün etkisindedir. Eserler genellikle didaktiktir. Önce Uygur sonra Arap alfabesi kullanılmıştır. Daha çok şiir türünde eserler verilmiştir. Hem dörtlük hem beyit nazım biçimi kullanılmış. Hem hece hem aruz kullanılmıştır. Sade dilden daha ağır bir dile geçilmiş. Eserler Çağatay ve Karahanlı Türkçesiyle yazılmış. İslamiyet, ahlak ve erdem gibi kavramların öğretisi çokça işlenmiştir. Geçiş Dönemi Eserleri Kutadgu Bilig 11.yy’da Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır. Mutluluk veren bilgi demektir. Arap alfabesiyle Karahanlı Türkçesinde yazılmıştır. İdeal bir yönetimin nasıl olması gerektiğini anlatan bir siyasetnamedir. Edebiyatımızdaki ilk mesnevi örneğidir. Aruzun ve beytin kullanıldığı ilk eserdir. Eserde heceyle yazılmış mani örnekleri de vardır. 6645 beyitten oluşmuştur. Sade dil ile yazılmış sembolik bir eserdir. Kün Toğdı, Hükümdar- Adaleti ve kanunu temsil eder. Ay Toldı, Veziri- Saadeti ve mutluluğu temsil eder. Ögdülmüş, vezirin oğlu- Aklı ve zekayı temsil eder. Odgurmuş, vezirin oğlunun kardeşi- ölümü ve akıbeti temsil eder. Atabetü’l  Hakayık Gerçeklerin Eşiği anlamına gelir. 12.yy’da Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştır. 40 beyit ve 101 dörtlükten oluşan eserde hem hece hem aruz ölçüsü kullanılmış. Karahanlı Türkçesiyle ağır bir dille yazılmıştır. Allah, peygamber ve halifelere karşı övgü şiirlerinden oluşan didaktik bir eserdir. Divanü Lügati’t Türk Türk Dilleri Sözlüğü anlamına gelir. 11.yy’da Kaşgarlı…